Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 552/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kozienicach z 2015-12-18

Sygn. akt I C 552/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kozienicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Beata Fikus

Protokolant:

stażysta Dorota Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015 roku w K.

sprawy z powództwa R. D.

przeciwko K. P.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo.

II.  Oddala wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu.

SSR Beata Fikus

Sygn. akt I C 552/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 września 2015roku R. D. wystąpiła przeciwko pozwanemu K. P. z żądaniem zapłaty na rzecz powódki ustawowych odsetek od „zobowiązania wyroku z dn. 28 grudnia 2012 r w sprawie sygn.. akt I C 52/12 do dnia zapłaty” oraz ustawowych odsetek od zaliczek komorniczych w sprawie sygn. akt Km 938/13 do dnia zapłaty. Jako wartość przedmiotu sporu wskazała kwotę 1830 zł. Nadto powódka wnosiła o zasądzenie kosztów ( pozew k. 2, stanowisko strony powodowej k.12).

W uzasadnieniu powódka wywodziła, że pozwany do 1.09.2015r nie zamierzał zwrócić zaliczek komorniczych i zobowiązania pieniężnego, do którego zobowiązał go sąd wyrokiem z 28.12.2012r, a egzekucja komornicza trwa nadal.

Pozwany K. P. prawidłowo zawiadomiony nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę ani nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności. Nie złożył w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie ( wezwanie k.11, protokół rozprawy k.12).

Sąd ustalił, co następuje:

Wyrokiem z dnia z dnia 28 grudnia 2012 r., wydanym w sprawie I C 52/12 Sąd Rejonowy w Kozienicach w pkt. II od zasądził od K. P. na rzecz R. D. kwotę 3043zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Orzeczenie to zostało w dniu 12.03.2013r zaopatrzone w klauzulę wykonalności ( wyrok k. 162 akt I C 52/12, tytuł wykonawczy k. 2 akt Km 938/13).

Na podstawie powyższego tytułu wykonawczego i wniosku egzekucyjnego wierzycielki, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach S. M. prowadziła postępowanie egzekucyjne w sprawie Km 938/13. Postępowanie to zostało zakończone w dniu 28.10.2015r, w wyniku spłaty przez dłużnika wszelkich należności objętych tytułem wykonawczym wraz z kosztami egzekucyjnymi., bowiem w dniu 19.10.2015r., dłużnik wpłacił komornikowi kwotę łączną 6270,02zł. Wcześniej komornik w toku postępowania egzekucyjnego wyegzekwowała od dłużnika kwoty: 200 zł ( w dniu 1.09.2015r) i 500 zł ( w dniu 4.09.2015r). Z tych kwot komornik przekazała- czy raczej próbowała przekazać wierzycielce- kwoty 114,42zł. i 434,78 zł., których przyjęcia w toku egzekucji wierzycielka odmówiła i zwróciła na rachunek komornikowi ( akta egzekucyjne : karta rozliczeniowa, potwierdzenia wpłaty k. 268 i k.272, pisma wierzycielki k.278 i k.286 informacja komornika z dnia 13.11.2015r). Z wpłaconych przez dłużnika kwot komornik przekazała wierzycielce: 3049 zł tytułem wierzytelności objętej tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia i egzekucji w sprawie Km 938/13 i kwotę 3233,18 zł., tytułem zwrotu wpłaconych przez wierzycielkę zaliczek na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 938/13 ( akta egzekucyjne Km 938/1 : karta rozliczeniowa, postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego k. 308).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej powołanych dowodów z dokumentów, albowiem nie budziły one wątpliwości Sądu co do swej autentyczności, nadto nie były kwestionowane przez żadną ze stron postępowania, jak również nie zostały w ocenie Sądu przytoczone w celu obejścia prawa.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

Wprawdzie zgodnie z treścią art. 339 § 1 i § 2 k.p.c. jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny, przyjmując za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Zgodnie jednak z utrwalonym w judykaturze i doktrynie poglądem, przyjęcie za prawdziwe twierdzeń powoda dotyczy wyłącznie okoliczności faktycznych i nie zwalnia sądu orzekającego od obowiązku rozważenia, czy oświadczenia te uzasadniają należycie i w całości żądania pozwu i czy uwzględnienie tych żądań nie narusza obowiązujących przepisów. Sąd nie jest zatem zwolniony z obowiązku dokonania prawidłowej oceny materialnoprawnej zasadności żądania pozwu opartego na tych twierdzeniach (por. np. orzeczenie SN z dnia 29 maja 1958 r., 1 CR 969/57, OSNC 1960, nr 1, poz. 14; wyroki SN: z dnia 15 września 1967 r., III CRN 175/67, OSNC 1968, nr 8-9, poz. 142; z dnia 15 marca 1996 r., I CRN 26/96, OSNC 1996, nr 7-8, poz. 108; z dnia 6 czerwca 1997 r., I CKU 87/97, Prok. i Pr. - wkładka 1997, nr 10, s. 44; z dnia 31 marca 1999 r., I CKU 176/97, Prok. i Pr. 1999, nr 9, s. 30). Jeżeli zatem w świetle przytoczonych przez powoda okoliczności brak podstaw do uwzględnienia żądania pozwu, sąd wyrokiem zaocznym oddala powództwo (zob. wyrok SN z dnia 6 czerwca 1972 r., III CRN 30/72, Biul. SN 1972, nr 10, poz. 178).

Strona powodowa swoje roszczenie wobec pozwane go opierała na dyspozycji art. 481 § 1 k.c. (pozew k.2).

Zgodnie z treścią art. 359 § 1 k.c., odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

Zasądzona wyrokiem z dnia z dnia 28 grudnia 2012 r., wydanym w sprawie I C 52/12 w kwota 3043zł tytułem zwrotu kosztów procesu znajduje swoją podstawę w zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu określonej w art. 98 k.p.c., a przepis ten nie przewiduje odsetek od zasądzonych kosztów.

Również z obowiązującej zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych przewidzianej w art. 770 k.p.c. nie wynika prawo żądania wierzyciela od dłużnika odsetek od kosztów egzekucyjnych, w tym wpłacanych przez wierzyciela zaliczek i opłat na poczet tych kosztów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż żądanie powódki zasądzenia od pozwanego skapitalizowanych odsetek od zasądzonych kosztów procesu oraz od wpłaconych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek na poczet wydatków w sprawie, nie znajdowało oparcia w obowiązujących przepisach, a w konsekwencji powództwo jako niezasadne należało oddalić.

W przedmiocie kosztów Sąd orzekł mając na uwadze dyspozycję art. 98 k.p.c. i stosując zasadę odpowiedzialności za wynik procesu oddalił wniosek powódki o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

SSR Beata Fikus

Z/ odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć powódce.

SSR Beata Fikus

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Boryczka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kozienicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Fikus
Data wytworzenia informacji: