Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 120/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kozienicach z 2015-09-23

Sygn. akt IIIRC 120/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Kozienicach III Wydział Rodzinny i Nieletnich :

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Miłosz

Protokolant: st.sekr.sądowy Irena Szewc

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2015 roku w K.

sprawy z powództwa G. L. (1)

przeciwko T. G.

o zmianę orzeczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego przez jego podwyższenie

I.  oddala powództwo

II.  nie obciąża powódki G. L. (2) kosztami procesu

SSR Anna Miłosz

Sygn. akt III RC 120/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 17 lipca 2015r. ( data prezentaty Sądu) małoletnia powódka G. L. (1), reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową B. L., wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego T. G. z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie, płatne do 15 dnia każdego miesiąca, do rąk jej matki wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat. Jako powód zgłoszonego żądania podano, że od zawarcia ugody przed Sądem Rejonowym w Kozienicach 14-go października 2014r. zwiększyły się potrzeby powódki tj. wydatki na zakup przyborów szkolnych, obuwia, składki, opłaty, żywności, zakupy zabawek, wyjazdy, przyjęcia urodzinowe. Matka powódki jest bezrobotna, korzysta z pomocy rodziców. Pozwany jest pracownikiem w Hucie (...), nie interesuje się dzieckiem, spotyka się z córka 3-4 razy w roku. (pozew k- 3-4).

Pozwany T. G. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniósł, że od ustalenia alimentów nie zmieniły się potrzeby powódki, nie zaszły żadne nowe okoliczności ( odpowiedź na pozew k- 13-14).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kozienicach z dnia 25 listopada 2014r. alimenty od pozwanego T. G. na rzecz G. L. (1) zostały podwyższone do kwoty po 600 zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat ( wyrok k- 56).

G. L. (1) ma 7 lat. Nie ma własnego majątku. Jest dzieckiem zdrowym, przyjmuje okresowo leki na alergię. Jej matka B. L. ma 48 lat, z zawodu jest technikiem chemikiem. Nie pracuje, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podejmuje prace dorywcze, za sprzątanie mieszkania pobiera 50- 60 zł. W lipcu 2015r. wydała 418 zł na pokrycie kosztów związanych zakupem odzieży, butów, leków, przyborów szkolnych, upominków na urodziny ( zeznania matki powódki k- 37v, 38v).

T. G. ma 41 lat. Jest technikiem mechanikiem. Pracuje w (...) sp. z o.o. w C.. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto za okres od stycznia do lipca 2015r. wyniosło 3288, 12 zł ( zaświadczenie k- 22). Za rok 2014 osiągnął dochody w kwocie 4246,17 zł miesięcznie (50 954,13 zł: 12 -zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2014r. k- 25-27). Jego stan majątkowy, wydatki i dochody nie uległy zmianie od 2014r. Z uwagi na zakończenie pakietu ochronnego w jego zakładzie pracy w październiku 2015r. otrzymał wyrównanie w kwocie łącznej 1800 zł. Widuje się z córką trzy, cztery razy w roku na żądanie matki dziecka. Koszt dojazdu pozwanego do miejsca zamieszkania córki wynosi 150 zł. ( zeznania pozwanego k- 37v-38v).

Alimenty na rzecz G. L. (1) płaci regularnie. Podczas kontaktów przekazywał jej prezenty: piórnik, tablet, grę do nauki angielskiego (okoliczność bezsporna).

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów o zarobkach. Sąd dał wiarę zeznaniom matki powódki i pozwanego w części w jakiej korespondują ze złożonymi dokumentami, stanowi o sytuacji materialnej i bytowej stron. Złożone dokumenty lub kopie nie były kwestionowane.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawą materialnoprawną dochodzonego roszczenia jest art. 138 kro. Zgodnie z tym przepisem w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przepis ten pozostaje w ścisłym związku z art. 133§ 1 kro i art. 135§ 1kro.

Zatem ocenie Sądu podlegają następujące przesłanki:

- obowiązek rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie,

- zakres świadczeń alimentacyjnych określony usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionych oraz możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego,

- zmiany stosunków- okoliczności w okresie od uprawomocnienia się wyroku w sprawie III RC 189/14 tj. 17 grudnia 2014r. wyrokowania w niniejszej sprawie. (wyrok Sądu Najwyższego z 25-tego maja 1999r. sygn. akt I CKN 274/99 Lex 327915).

Z okoliczności przytoczonych w pozwie oraz zeznań matki małoletniej powódki w żaden sposób nie wynika, że nastąpiła zmiana, która uzasadniałaby podwyższenie alimentów do żądanej w pozwie kwoty. Od uprawomocnia się wyroku w sprawie III RC 189/14 do dnia wyrokowania w niniejszej upłynął krótki okres czasu i, zdaniem Sądu, nie ma podstaw do uwzględnienia zmniejszenia siły nabywczej pieniądza. Koszty związane z realizacją obowiązku szkolnego, zakupem odzieży, wyżywienia, wizyt u dentysty były uwzględnione przez Sąd podczas wyrokowania w sprawie III RC 189/14 „ nie ponoszę kosztów wizyt lekarskich poza stomatologiem” k- 55 III RC 189/14, „ Córka ma słabe zęby” k- 54v.

Pozwany uwzględnia choćby koszty związane z nauką języka angielskiego k- 55 i zakupił jej płytę do nauki tego języka w 2015r.

W uzasadnieniu żądania podwyższenia alimentów matka powódki podała, że „ w sytuacji małoletniej zmieniło się to, że rosną koszty np. spódnic i ubrań (…) córka więcej je. Je dwie, trzy bułki, jabłko, marchewkę, zjada większy obiad. (…) uczestniczy w urodzinach dzieci, dzieci się zapraszają to jest koszt 60 zł na prezenty.” K- 37v.

W lipcu 2105r. matka powódki na wydatki związane ze szkołą, rekreacją, ubraniami przeznaczyła kwotę 418 zł, a zatem mniej niż zasądzone dotychczas alimenty. Uwzględniając nawet niepodnoszony przez nią koszt wyżywienia córki, nie sposób uznać, że jej usprawiedliwione potrzeby wzrosły ponad 600 zł miesięcznie.

Ojciec G. L. (1) uzyskuje takie samo wynagrodzenie jak w 2014r. Jego sytuacja rodzinna, zdrowotna, materialna nie zmieniła się od 17 grudnia 2014r. Zarówno możliwości zarobkowe pozwanego jak i sytuacja materialna matki dziecka, jego usprawiedliwione potrzeby były przedmiotem szczegółowych ustaleń Sądu w sprawie III RC 189/14. Sąd Rejonowy w Kozienicach uwzględnił postawę rodzicielską pozwanego oraz wszystkie usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki w tym wieku, a także okoliczność, że ze względu na jej wiek ulegają one stałemu wzrostowi. Matka małoletniej powódki również zeznała, że jej sytuacja nie zmieniła się od końca 2104r. k- 37v.

Przesłanką do uwzględniania zmiany stosunków, o których mowa w art. 138 kro, nie jest zmiana rozmiaru dziecka z 116 do 122, czy też uczestnictwo w przyjęciach urodzinowych rówieśników.

Należy podkreślić, iż oboje rodzice są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dzieci, co wynika z treści art. 133§ 1 kro.

Strona powodowa nie sprostała obowiązkowi wynikającemu z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. i nie wykazała, aby jej usprawiedliwione potrzeby małoletniej od dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie III RC 189/14 uległy zwiększeniu. Dlatego też Sąd orzekł na podstawie art. 138 kro. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c. i nie obciążył powódki kosztami procesu.

SSR Anna Miłosz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Kościug
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kozienicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Miłosz
Data wytworzenia informacji: